BLOG

Dopuszczalny poziom hałasu wg PN-B-02151-2:2018-01

utworzone przez | wrz 16, 2020

Dopuszczalny poziom hałasu

Dopuszczalny poziom hałasu w nowelizacji normy PN-B-02151-2:2018-01  Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniachKażdy z nas czy to w domu, pracy czy na wakacjach doświadczył problemów związanych z przekroczeniem hałasu. Norma PN-B-02151 część 2 mówi nam jaki jest dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Chodzi przede wszystkim o hałas wytworzony przez urządzenia wyposażenia technicznego budynku oraz przez źródła hałasu w lokalach usługowych. W nowelizacji tej normy z 2018 roku znacznie zaostrzono wymagania dla pory dziennej.

 Zakres normy

W normie określono dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Mowa tutaj głównie o budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej. Natomiast mowa o hałasie wytworzonym przez urządzenia wyposażenia technicznego oraz spowodowanych działalnością lokali usługowych. Już te sformułowania pokazują nam, że nowelizacja normy skupia się głównie na mieszkaniach w naszych domach. Następnie norma wskazuje nam główne grupy źródła hałasu a są to przede wszystkim:

 1. Hałas pochodzący od urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne budynków:
  • Przenikający z pomieszczeń technicznych budynku – wytwarzane przez np. pompy oraz piece c.w. i c.o., wentylatory, stacje transformatorowe, urządzenia dźwigów zainstalowane w maszynowniach i szybach dźwigowych.
  • Pochodzący od urządzeń instalacyjnych na zewnątrz budynku np. klimatyzatory, czerpnie lub wyrzutnie powietrza, urządzenia wentylacyjne, transformatory.
  • Pochodzący od wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczej i/lub klimatyzacji i innych urządzeń z nim związanych.
  • Wywołany użytkowaniem urządzeń instalacyjnych w innych pomieszczeniach np. instalacja wodociągowa, sanitarna, wentylacyjna czy klimatyzacyjna.
  • Innych niż urządzenia instalacyjne np. otwieranie i zamykanie bram garażowych oraz drzwi do budynku, użytkowania wjazdów garaży, sygnały dźwiękowe domofonów.

 2. Hałas spowodowany działalnością i eksploatacją:
  • Lokali usługowych, w tym wywołany działaniem znajdujących się tam urządzeń.
  • Lokali z muzyką i/lub tańcem w pomieszczeniach usługowych.

 3. Hałas pochodzący od nowych urządzeń wymienionych w pkt. 1 i 2, które nie były uwzględnione na etapie odbioru budynku.
Z tego względu zapisy tej normy stosujemy przede wszystkim przy projektowaniu, wznoszeniu, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie, zmianie sposobów użytkowania i eksploatacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.

  Dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniach chronionych

  Dopuszczalne wartości równoważnego i wzorcowego maksymalnego poziomu hałasu przedstawiamy w poniższej tabeli.

  Warunki oceny dopuszczalnego poziomu hałasu

  Dopuszczalny poziom hałasu odnosi się przede wszystkim do pomieszczeń z zamkniętymi oknami i drzwiami oraz umeblowanych. Jeżeli posiadamy jednak pomieszczenie nieumeblowane to zmierzony poziom hałasu należy skorygować o wskaźnik pogłosu k. Określa się go wg metody podanej w normie PN-EN ISO 10052. Natomiast musimy zwrócić uwagę, że podane w normie dopuszczalne poziomy hałasu odnoszą się do pory użytkowania lokalu, bez rozróżnienia na porę dzienną i nocną.

  Podsumowanie – norma hałasu

  Reasumując założenia i wymagania normy PN-B-02151-2:2018-01. Możemy stwierdzić, że cisza w naszych domach stała się w końcu wysokim priorytetem, ponieważ dopuszczalny poziom hałasu jest bardzo rygorystyczny. Wszelkie urządzenia oraz instalacje, które znajdują się w pobliżu naszych domów w żaden sposób nie mogą zakłócać naszego wypoczynku. To samo tyczy się przebywania w mieszkaniach. Te same założenia stosuje się do naszych miejsc pracy w biurach jak również szkołach i szpitalach. Cisza i spokój w dzisiejszych czasach to dla nas coś czego bardzo potrzebujemy.Jeżeli zatem czujemy, że w pobliżu znajdują się głośne źródła hałasu, które przeszkadzają nam w codziennym życiu lub pracy zapraszamy serdecznie do kontaktu. Pomożemy określić jaki hałas panuje w Państwa budynkach, zlokalizujemy główne źródła hałasu oraz pomożemy rozwiązać wszelkie problemy z jego przekroczeniem. Zapraszamy również do odwiedzenia naszych Realizacji.